-----

English to Vietnamese Romanization

English Typing:
"Xin chao cac ban!"
"Rat vui duoc gap ban."
"Ban co noi tieng Anh khong?"
"Chin nguoi, muoi y."
"Co con hon khong."
Vietnamese Conversion:
"Xin chào các bạn!"
"Rất vui được gặp bạn."
"Bạn có nói tiếng Anh không?"
"Chín người, mười ý."
"Có còn hơn không."


  • Home
  • Translators
  • Dictionaries
  • Spell Check
  • Keyboards


  • World Star Translators, Dictionaries and Encyclopedias - One Stop Solution
    © Stars21